Saturday, August 8, 2009

Oni koji ne vladaju/ sude prema onome što je Allah objavio

Sead ef. Jasavić, prof.


"Oni koji ne vladaju/sude prema onome što je Allah objavio - oni su pravi nevjernici." (El-Ma'ida, 44)

"Oni koji ne vladaju/sude prema onom što je Allah objavio - pravi su nasilnici." (El-Ma'ida, 45)

"Oni koji ne vladaju/sude prema onome što je Allah objavio – pravi su griješnici." (El-Ma'ida, 47)


El-hamdu lillahi ve kefa, ve sallallahu 'ala Muhammedin
el-Mustafa, ve 'ala alihi ve sahbihi ve men eserehu-ktefa...

Imam Taberi rhm., u svome tefsiru 4/588., kaže:

Jedna skupina učenjaka su mišljenja da se ajeti: „Oni koji ne sude/ vladaju po onome što je Allah objavio su nevjernici – nasilnici - griješnici“ – odnose na:

• „Kufr dune kufr“ / nevjerstvo niže nevjerstva,
• „zulm dune zulm“ / nasilje niže nasilja, i
• „fisk dune fisk“ /grijeh niže grijeha,

...a za dokaz tome navode slijedeće predaje:

Od 'Ata'a rhm., se bilježi da je rekao: "Oni koji ne vladaju/ sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici."; "Oni koji ne vladaju/ sude prema onom što je Allah objavio pravi su nasilnici."; "Oni koji ne vladaju/ sude prema onome što je Allah objavio – pravi su griješnici." (el-Ma'ida: 44,45,47) - tj. kufr dune kufr/nevjerstvo niže nevjerstva, fisk dune fisk/grijeh niže grijeha i zulm dune zulm/nasilje niže nasilja.

Od Tavusa rhm., se bilježi da je u komentaru ajeta: "Oni koji ne vladaju/ sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici" – rekao: „Nije u pitanju nevjerstvo koje izvodi iz milleta (islama).“

Od Ibnu Tavusa, a on od Tavusa, a on od Ibnu Abbasa r.a., se bilježi da je u komentaru ajeta: "Oni koji ne vladaju/sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici" – rekao: „U pitanje je nevjerstvo, ali to nevjerstvo nije ranga nevjerstva u Allaha, Njegove meleke, Njegove knjige i Njegove poslanike!“

Od Ibnu Tavusa, a on od Tavusa, rhm., se bilježi da je neki čovjek došao Ibnu Abbasu r.a., i po pitanju ajeta: "Oni koji ne vladaju/sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici" – rekao: „Ko ovo učini postao je nevjernikom!“ Ibnu Abbas r.a., je rekao: „Ako to učini pri sebi ima nevjerstva, ali nije statusa onoga ko je nevjernik u Allaha, Sudnji Dan, ili... ili...“

Od Ibnu Tavusa, a on od Tavusa, rhm., se bilježi da je Ibnu Abbas rhm., upitan o ajetu: "Oni koji ne vladaju/sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici" – pa je rekao: „Pri takvom ima nevjerstva.“ Ibnu Tavus je dodao: Nije u pitanju nevjerstvo ranga nevjerstva u Allaha, Njegove meleke, knjige i poslanike!“

Sevri rhm., prenosi od jednog čovjeka da je Tavus rhm., u komentaru ajeta: "Oni koji ne vladaju/sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici" – rekao: U pitanju je nevjerstvo koje ne izvodi iz milleta/islama. 'Ata rhm., kaže: Kufr dune kufr, zulm dune zulm, fisk dune fisk.

Hafiz Ibnu Kesir rhm., u svome tefsiru 2/80., kaže slijedeće:

'Abdurrezzak kaže: Mu'ammer prenosi od Ibnu Tavusa, a on od svoga oca da je Ibnu Abbas r.a., bio upitan o ajetu: "Oni koji ne vladaju/sude prema onome što je Allah objavio...“ – pa je rekao: Pri takvom ima nevjerstva. Ibnu Tavus kaže: Ali takav nije ranga osobe koja nevjeruje u Allaha, meleke, knjige, poslanike.

Od Sevrija rhm., a on od Ibnu Džurejdža, a on od 'Ata'a rhm., se bilježi da je rekao: U pitanju je kufr dune kufr/nevjerstvo niže nevjerstva, fisk dune fisk/grijeh niže grijeha i zulm dune zulm/nasilje niže nasilja. Ovo bilježi Ibnu Džerir el-Taberi rhm..

Veki'i prenosi od Se'id el-Mekkija, a on od Tavusa, da je u komentaru ajeta: "Oni koji ne vladaju/sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici" – rekao: Nije upitanju kufr/nevjerstvo koje izvodi iz milleta/islama!

Ibnu Ebi Hatim rhm., kaže: Sufjan b. 'Ujejne prenosi od Hišama b. Hudžejra, a on od Tavusa, a on od Ibnu Abbasa r.a., da je u tefsiru ajeta: "Oni koji ne vladaju/sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici" – rekao: „Nije u pitanju nevjerstvo za koje mislite da je!“

(Ovu predaju bilježi i imam Bejheki rhm., u svom Sunenu, br.15632., od Ibnu Abbasa r.a., koji kaže: „Nije u pitanju nevjerstvo za koje mislite da je; to nije nevjerstvo koje izvodi iz vjere! "Oni koji ne vladaju/sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici" – u pitanju je kufr dune kufr/nevjerstvo niže nevjerstva! Op.prev.)

Ovu predaju bilježi i imam Hakim u Mustedreku br. 3219., 2/342., od Sufjan b. 'Ujejne rhm., a on od Ibnu Abbasa r.a., koji kaže: „Nije u pitanju nevjerstvo za koje mislite da je; to nije nevjerstvo koje izvodi iz vjere! "Oni koji ne vladaju/sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici" – u pitanju je kufr dune kufr tj. nevjerstvo niže nevjerstva! – pa kaže: Hadis je sahih, jer je u skladu sa šartovima dva šejha/Buharije i Muslima, ali ga oni ne bilježe. (Imam Zehebi rhm., u Telhisu kaže da je spomenuta predaja: Sahih. Op.prev.)

Imam Kurtubi rhm., u svome tefsiru 6/179., kaže:

Tavus rhm., i ostali, kaže: Nije u pitanju nevjerstvo koje će izvoditi iz vjere, već je u pitanju kufr dune kufr/nevjerstvo niže nevjerstva, i ono će se razlikovati npr. ako čovjek bude vladao/sudio shodno onom što ima kod sebe tvrdeći da je ono od Allaha to će se smatrati izvitoperenjem/tebdil koje iziskuje nevjerstvo, dok ako čovjek vlada/sudi na taj način iz have/strasti, i ma'asijeta/nepokornosti to će se smatrati zenbom/grijehom koji se može oprostiti – shodno osnovama i principima Ehli Sunneta kada je u pitanju Allahovo opraštanje grijeha griješnicima.

Imam el-Kušejri rhm., kaže: Mezheb haridžija je taj da osoba koja prima mito i sudi po onome što Allah nije objavio da je ta osoba kafir/nevjernik. Ovaj stav se pripisuje Hassanu i Suddiju.

Hassan rhm., kaže: Allah dž.š., ima tri hakka kod vladara:

1. da ne slijede svoje strasti,
2. da se ne plaše ljudi već Njega i
3. da ne prodaju Allahove ajete za ono što malo vrijedi!

Imam Ševkani rhm., u Fethul-Kadiru 2/63., kaže slijedeće:

Ibnu Ebi Hatim rhm., bilježi od Ibnu Abbasa r.a., da je u komentaru ajeta: "Oni koji ne vladaju/sude prema onome što je Allah objavio..." – rekao: „Ko zaniječe hukm - vladavinu/sud shodno onome šta je Allah objavio uznevjerovao je, dok je osoba koja potvrdi hukm Božiji a ne vlada njime – zalim/nasilnik i fasik/griješnik.“

El-Firjabi, Se'id b. Mensur, Ibnul-Munzir, Ibnu Ebi Hatim, Hakim koji predaju ocjenjuje sahihom, i Bejheki u svom Sunenu bilježe od Ibnu Abbasa r.a., da je u tefsiru ajeta: "Oni koji ne vladaju/sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici" – rekao: „Nije u pitanju nevjerstvo za koje misle da je; to nije nevjerstvo koje izvodi iz vjere! U pitanju je dune kufr/nevjerstvo niže nevjerstva!“

'Abd b. Humejd i Ibnul-Munzir bilježe od 'Ata b. Ebi Rebbaha da je po pitanju ajeta: „Oni koji ne sude/vladaju po onome što je Allah objavio su nevjernici – nasilnici - griješnici“ – rekao: U pitanju je kufr dune kufr i zulm dune zulm i fisk dune fisk.

Se'id b. Mensur i Ebuš-šejh i Ibnu Merdivejh bilježe od Ibnu Abbasa r.a., da je rekao da se ajeti: „Oni koji ne sude/vladaju po onome što je Allah objavio su nevjernici – nasilnici - griješnici“ – odnose specijalno na jevreje, što se bilježi od dobrog djela selefa.

Abdurrezzak, Ibnu Džerir, Ibnu Ebi Hatim i Hakim, koji predaju ochenjuje sahihom, bilježe od Huzejfe r.a., da su ajeti: „Oni koji ne sude/vladaju po onome što je Allah objavio su nevjernici – nasilnici - griješnici“ – spomenuti u njegovom prisustvu, pa jedan čovjek reče: Ovi ajeti govore o Benu-Israilu. Huzejfe r.a., reče: Da, vaša braća Benu-Israil – ako vama pripada svaka slast, njima svaka gorčina i last; ne! Povodićete se za njima u svemu.“ Slično bilježi i Ibnul-Munzir od Ibnu Abbasa r.a..

Imam Begavi rhm., u svome tefsiru 1/60., kaže slijedeće:

„Oni koji ne sude/vladaju po onome što je Allah objavio oni su nevjernici“ – Katade i Dahhak kažu: Ova tri ajeta su objavljena u povodu jevreja mimo griješnika ovog ummeta.

Od Berra'a b. 'Aziba r.a., se u komentaru ajeta: „Oni koji ne sude/vladaju po onome što je Allah objavio oni su nevjernici – nasilnici – griješnici – kaže da se odnose na kafire/nemuslimane. (Sahihu Muslim)

Spominje se i to da se navedeni ajeti odnose i na sve ljude.

Ibnu Abbas r.a., i Tavus rhm., kažu: Nije u pitanju nevjerstvo koje čovjeka izvodi iz milleta/islama, i ono nije ranga osobe koja uznevjeruje u Allaha i Sudnji Dan. 'Ata rhm., kaže: U pitanju je kufr dune kufr, i zulm dune zulm, i fisk dune fisk.

'Ikrime rhm., kaže: „Oni koji ne sude/vladaju po onome što je Allah objavio“ – niječući Allahov hukm/zakon taj je uznevjerovao, dok onaj koji ga potvrđuje a ne vlada/ne sudi njime - ta osoba je zalim/silnik fasik/griješnik!

Abdul-Aziz b. Jahja el-Kinani rhm., je bio u pitan u vezi ovih ajeta, pa je odgovorio: Ovi ajeti se odnose na kompletnu objavu Allaha dž.š., a ne na jedan njegov dio, tako da svaka osoba koja ne vlada/sudi po cijelom šeri'atu – ta osoba je kafir/nevjernik, zalim/silnik, fasik/griješnik, a što se tiče onih koji sude shodno onome što je Allah dž.š., objavio po pitanjima tevhida i ostavljanja širka, a potom ne vladaju/ne sude po svemu što je objavljeno od zakona od strane Allaha dž.š. – ne spada u rang navedenih ajeta. Ulema kaže: Ovo se odnosi na onoga koji očito i namjerno odbije tekst Allahovog zakona, a što se tiče onih kojima je taj tekst bio nepoznat, ili pogriješi u njegovom razumjevanju – navedeni ajeti se na takve ne odnose!

Imam Sujuti rhm., u tefsiru „El-Derr el-Mensur“, 3/87., kaže:

Ibnu Džerir, Ibnul-Munzir i Ibnu Ebi Hatim rhm., bilježe od Ibnu Abbasa r.a., koji u tefsiru ajeta: „Oni koji ne sude/vladaju po onome što je Allah objavio oni su nevjernici“ – kaže: Ko ne vlada/ ne sudi po onome što je Allah objavio – uznevjerovao je, dok onaj koji potvrdi Allahov zakon/sud, a ne sudi njime ta osoba je zalim/silnik i fasik/griješnik.

Se'id b. Mensur, el-Firjabi, Ibnul-Munzir, Ibnu Ebi Hatim, Hakim koji predaju ocjenjuje sahihom, Bejheki u svom Sunenu bilježe da je Ibnu Abbas r.a., u komentaru ajeta: „Oni koji ne sude/vladaju po onome što je Allah objavio oni su nevjernici – nasilnici – griješnici – rekao: Kufr dune kufr, zulm dune zulm i fisk dune fisk.

Se'id b. Mensur, Ebuš-šejh i Ibnu Merdivejh rhm., bilježe od Ibnu Abbasa r.a., da je rekao da se ajeti: „Oni koji ne sude/vladaju po onome što je Allah objavio su nevjernici – nasilnici - griješnici“ – odnose specijalno na jevreje.

Ibnu Džerir bilježi od Ebu Saliha da je rekao: Tri ajeta iz sure el-Ma'ida: „Oni koji ne sude/vladaju po onome što je Allah objavio su nevjernici – nasilnici - griješnici“ – se nikako ne odnose na muslimane već na kafire/nemuslimane.

Ibnu Džerir bilježi od Dahhaka koji po pitanju ajeta: „Oni koji ne sude/vladaju po onome što je Allah objavio su nevjernici – nasilnici - griješnici“ – kaže: Ovi ajeti se odnose na ehlu-kitabije.

Imam el-Alusi rhm., u tefsiru „Ruhul-Me'ani“, 6/146., kaže:

Ibnu Merdivejh bilježi od Ibnu Abbasa r.a., da je u pogledu ajeta: „Oni koji ne sude/vladaju po onome što je Allah objavio su nevjernici – nasilnici - griješnici“ – rekao da se oni odnose specijalno na jevreje.

Ibnu Džerir bilježi od Ebu Saliha da je rekao: Tri ajeta iz sure el-Ma'ida: „Oni koji ne sude/vladaju po onome što je Allah objavio su nevjernici – nasilnici - griješnici“ – se nikako ne odnose na muslimane već na kafire/nemuslimane.

Isto se bilježi i kod Ibnu Ebi Hatima od 'Ikrime, i kod Ibnu Džerira od Dahhaka.

Opisani su s ova tri svojstva shodno različitim halovima, pa će zbog negiranja Allahovog suda biti opisani „kafirima/nevjernicima“, a ako zakon stave tamo gdje mu nije mjesto biće opisani svojstvom „zalima/nasilnika“, dok će zbog napuštanja hakka biti opisani riječju „fasik/griješnici“. Mogu biti opisivani ovim svojstvima shodno halu koji se može pridodati ustezanju od Allahovog hukma/zakona, tako da će nekada biti u stanju koje će iziskivati nevjerstvo, a nekada u halu koji će iziskivati zulum/nasilje ili fisk/grijeh.

Ebu Humejd i ostali bilježi od Ša'abija rhm., da je rekao: Tri ajeta sure el-Ma'ide:

1. „Oni koji ne sude/vladaju po onome što je Allah objavio oni su nevjernici“ – se odnosi na muslimane.

2. „Oni koji ne sude/vladaju po onome što je Allah objavio oni su nasilnici“ – se odnosi na jevreje.

3. „Oni koji ne sude/vladaju po onome što je Allah objavio oni su griješnici“ – se odnosi na kršćane.

Navedena predaja bi značila onda to da su mu'mini goreg hala od jevreja i kršćana, ali se spominje to da kada se kufr/nevjerstvo pripiše mu'minima da se time aludira na težinu i teškoću djela, dok kafir/nevjernik kada biva opisivan fiskom ili zulmom – ukazuje nam na jačinu njegova odbijanja i udaljenosti.

Navedeno podupire i predaja koju bilježi Ibnul-Munzir, i Hakim i ocjenjuje je sahihom, i Bejheki u svom Sunenu od Ibnu Abbasa r.a., koji po pitanju nevjerstva spomenutog u ajetu sure el-Ma'ida, kaže: „Nije u pitanju nevjerstvo za koje misle da je; to nije nevjerstvo koje izvodi iz vjere! U pitanju je kufr dune kufr/nevjerstvo niže nevjerstva!“

Ovo se može razumjeti kao da je u pitanju javni poziv jevrejima i ostalima, i da je oštro izrečen, ili podnosi jedan od dva odgovora dok su različiti opisi vezani ra različite pristupe.

Pod zadnja dva ajeta se također misli na kufr/nevjersto kod nekih učenjaka/muhakkika, komentarišući ih apsolutnim fiskom i zulomom. Hakim bilježi sahih predaju, Abdurrezzak i Ibnu Džerir od Huzejfe r.a., da su tri ajeta sure el-Ma'ida spomenuti u njegovom prisustvu, pa je neki čovjek rekao: Ovi ajeti se odnose na Benu Isra'il. Huzejfe r.a., reče: Da, vaša braća Benu Isra'il – vama svaka slast, a njima svaka last/gorčina!? Tako mi Allaha, slijedićete ih u stopu.“ Iz ovoga se može razumjeti to da je Huzejfe r.a., naginjao 'umumu/općenitom značenju ajeta, dok se može prokomentarisati i time da je naginjao stavu da se dotični ajeti odnosi na muslimane. Prvo se bilježi od Alije b. El-Husejna r.a., mada su njegove riječi slijedećeg karaktera: Kufr/nevjerstvo ali koji nije statusa nevjerstva širka, i fisk/grijeh koji nije statusa grijeha širka, i zulum/nasilje koji nije statusa nasilja širka.

U tefsiru Ibnu 'Ašura rhm., „el-Tahrir vel-Tenvir“, 1/1144., stoji slijedeće:

Jedna skupina učenjaka komentarišu riječ „kufr“ spomenutu u ovom ajetu - „grijehom“, kao što je žena Sabita b. Kajsa rekla: „Mrzim kufr u islamu!“ (Sahihul-Buhari, br.4971.) tj. zinaluk - odnosno počinio je djelo specifično za nevjernike, što ne priliči vjernicima. Ovo se bilježi od Ibnu Abbasa r.a..

Tavus rhm., kaže: „U pitanju je kufr dune kufr/nevjerstvo niže nevjerstva, a ne nevjerstvo koje izvodi iz imana.“

Ovo je stoga što se može desiti da onaj koji ne vlada/ne sudi po onome što je Allah objavio – to radi iz have/strasti, što se ne smatra nevjerstvom već grijehom, a nekada će tako postupati zato što ne smatra da je određeni propis kategoričan u svojoj propisanosti zakona kao što je slučaj sa velikim brojem učenjaka koji nisu prihvatali zahir/bukvalnost Kur'ana, komentarišući ga te'vilom, donoseći svoj sud shodno njemu, što se uveliko dešava.

U tefsiru „Zadul-Mesir“, 2/367., stoji slijedeće:

„Oni koji ne sude/vladaju po onome što je Allah objavio oni su nasilnici“ tj. ko zaniječe i porekne ono što je Allah objavio ta osoba je uznevjerovala, dok oni koji potvrde/povjeruju u Allahov hukm/zakon, ali ne vladaju/ne sude po njemu ta osoba je fasik-zalim.

Imam Tirmizi rhm., u svom Sunenu, u komentaru hadisa Poslanika s.a.w.s., br.2635: „Vrijeđanje muslimana je grijeh, a njegovo ubistvo je kufr“ – kaže: „Bilježi se od Ibnu Abbasa, Tavusa, 'Ata'a i ostalih učenjaka da je ovdje u pitanju - kufr dune kufr/ nevjerstvo niže nevjerstva, i fusuk dune fusuk/ grijeh niže grijeha!“

U djelu „'Avnul-Ma'abud“, 9/355., stoji slijedeće: „Oni koji ne sude/vladaju po onome što je Allah objavio oni su nevjernici – nasilnici - griješnici“ – navedeni ajeti sure el-Ma'ida su objavljeni specijalno u povodu jevreja. Ovo se bilježi u Fethul-Vedudu – što bi značilo to da musliman neće zbog svojeg nasilja prema drugim ljudima postati nevjernikom!

Šejh 'Ala'uddin el-Hazin rhm., u svom tefsiru kaže sljedeće: „Islamski učenjaci se razilaze u tome u povodu koga su objavljeni tri ajeta iz sure el-Ma'ida: „Oni koji ne sude/vladaju po onome što je Allah objavio oni su nevjernici – nasilnici - griješnici“.

Jedna skupina mufessira smatraju da su sva tri ajeta objavljena u povodu kafira/nemuslimana, i onih koji mjenjaju Allahove zakone poput jevreja jer musliman i ako počini veliki grijeh neće se reći da je kafir/nevjernik, što je stav Ibnu Abbasa, Katade i Dahhaka.

Na ispravnost ovog stava ukazuje i predaja koju bilježi imam Muslim rhm., u svom Sahihu, od Berra'a b. 'Aziba r.a., koji kaže: Allah dž.š., je objavio: "Oni koji ne vladaju/ sude prema onome što je Allah objavio - oni su pravi nevjernici."; "Oni koji ne vladaju/ sude prema onom što je Allah objavio - pravi su nasilnici."; "Oni koji ne vladaju/ sude prema onome što je Allah objavio – pravi su griješnici." – i svi se odnose na kafire/nemuslimane.
__________________