Wednesday, June 30, 2010

Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio - oni su nevjernici." (El-Ma'ida, 44)

Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je

Allah objavio - oni su nevjernici." (El-Ma'ida, 44)

"Oni koji ne vladaju/ne sude prema onom što je
Allah objavio - oni su nasilnici." (El-Ma'ida, 45)

"Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je
Allah objavio – oni su griješnici." (El-Ma'ida, 47)


Ebu Dža'afer Muhammed b. Džerir el-Taberi rhm.


Ebu Dža'afer rhm., kaže: Allah dž.š., kaže: „Ko skrije Allahov propis, kojeg je On objavio u Njegovoj knjizi, kako bi se Njegovi robovi po njemu vladali/sudili – pa ga čovjek skrije i vlada/sudi po nečem drugom kao što su radili jevreji po pitanju dva oženjena bludnika tj. poparili bi ih vrelom vodom, skrivajući propis kamenovanja namjenjenog za njih; ili što bi presudili u krvarini za neke od ubijenih potpunu krvarinu, a za neke bi presudili pola krvarine; za neke je važila odmazda/kisas, a za neke krvarina/dija, a Allah dž.š., je jedne pravne propise dao za sve njih u Tevratu: „oni su nevjernici“: ovo se odnosi na one koji nisu vladali/sudili shodno onome što im je Allah dž.š., propisao u Njegovoj knjizi, već su promijenili Njegov propis/sud, i skrili su istinu koju je On objavio u Svojoj knjizi; „oni su nevjernici“: oni koji su skrili hakk/istinu i pravo koje im je bila obaveza obznanjivati i pojašnjavati, a ne skrivati ga od ljudi, i predočavati im druge propise, kako bi po njima sudili radi neznatne svote novca koju uzimaju od njih.

Mufessiri-komentatori Kur'ana, se razilaze u shvaćanju i tumačenju pojma kufr/nevjerstvo spomenuto u ovom ajetu.

1. Ovi ajeti govore o jevrejima:

Neki od njih smatraju isto ono što smatramo i mi tj. da se ovim ajetima misli na jevreje koji su iskrivljavali Allahovu knjigu, i mijenjali Njegov propis.

12027. – Ibnu Veki' pripovjeda od Ebu Mu'avije, a on od el-E'ameša, a on od Abdullaha b. Murreta, a on od Berra' b. 'Aziba, a on od Poslanika s.a.w.s., da je rekao: "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio - oni su nevjernici."; "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onom što je Allah objavio – oni su nasilnici."; "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio – oni su griješnici." – sva tri ajeta se odnose na kafire/nevjernike.

12028 – Musenna pripovjeda od Ishaka, a on od Muhammeda b. El-Kasima, a on od Ebu Hajjana koji prenosi od Ebu Saliha slijedeće: "Tri ajeta iz sure el-Ma'ida: "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio - oni su nevjernici."; "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onom što je Allah objavio – oni su nasilnici."; "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio – oni su griješnici." – se nijedan ne odnosi na pripadnike islama već na kafire/nevjernike."

12029 - Ibnu Veki' pripovjeda od Ubejja, a on od Ebu Hajjana koji prenosi od Dahhaka slijedeće: "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio - oni su nevjernici."; "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio – oni su nasilnici."; "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio – oni su griješnici." – ovi ajeti su objavljeni u povodu ehlu-kitabija/kršćana i jevreja."

12030 – Muhammed b. Abdul-E'ala pripovjeda Mu'utemera b. Sulejmana, koji kaže: Čuo sam Imrana b. Hudejra koji kaže: Ebu Medžlizu su došli neki ljudi iz plemena Benu Amr b. Sedus, i rekoše mu: O Ebu Medžlize, šta kažeš za riječi Allaha dž.š.: "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio - oni su nevjernici." – jesu li istina? Reče: Da. A riječi: "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio – oni su nasilnici." – jesu li istina? Reče: Da. Rekoše: O Ebu Medžlize, sude li ovi/vladari po onome što je Allah objavio? Reče: U pitanju je vjera koju ispovjedaju, koju zastupaju, kojoj pozivaju, a ako izostave nešto od nje – jasno im je i znaju da su počinili grijeh. Rekoše: Ne, tako nam Allaha, ti praviš razliku. Reče: Jeste li vi preči ovoga (ajeta, vjere) od mene? Ja ne mislim tako, a ako vi mislite tako nemojte onda biti nesnosni. Ovi ajeti su objavljeni u povodu jevreja, kršćana, idolopoklonika i njima sličnim."

12031 – Musenna pripovjeda od Hadždžadža, a on od Hammada, a on od Imrana b. Hudejra koji kaže: Ebu Medžlizu je došlo nekoliko Ibadijja/haridžija, pa mu rekoše: Allah dž.š., kaže: "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio - oni su nevjernici."; "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio – oni su nasilnici."; "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio – oni su griješnici." Ebu Medžliz reče: Oni tj. emiri), postupaju onako kako postupaju, ali znaju da je to grijeh! Reče: Ovaj ajet je objavljen u povodu jevreja i kršćana. Rekoše mu: Allaha nam, ti znaš ono što mi znamo – ali, ti ih se plašiš. Reče: Jeste li vi preči svega ovoga (ajeta, vjere), od nas? Što se tiče nas – mi ne znamo ono što vi znate! Rekoše: Vi to dobro znate, ali vas od sprovedbe ovog propisa spriječava samo strah od njih!"

12032 – Ibnu Beššar pripovjeda od Abdurrahmana, a on od Sufjana, a on od Ibnu Veki'a, a on od Ubejja, a on od Sufjana, a on od Habiba b. Ebi Sabita, a on od Ebul-Bahterijja koji prenosi od Huzejfe r.a., da je po pitanju ajeta: "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio - oni su nevjernici." – rekao: Da, vaša braća Israelćani – vama da pripada svaka slast, a njima sva gorčina; u svemu ćete se povoditi za njihovim stopama."

12033 – Ibnu Veki' pripovjeda od Ubejja, a on od Ebu Hajjana koji prenosi od Dahhaka slijedeće: "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio - oni su nevjernici."; "...nasilnici."; "... griješnici." – su objavljeni povodom kršćana i jevreja - ehlu kitabija."

12034 – Hennad b. El-Sirri pripovjeda od Veki'a, a on od Sufjana, a on od Habiba b. Ebi Sabita, a on od Ebul-Bahterijja koji kaže sljedeće: Bi rečeno Huzejfi r.a.: "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio - oni su nevjernici." – pa spomenu hadis popud hadisa Ibnu Beššara od Abdurrahmana."

12035 – Hasan b. Jahja kaže da mu je Abdurrezzak rekao, a on od Sevrijja, a on od Habib b. Ebi Sabita, a on od Ebul-Bahterijja koji kaže: Neki čovjek upita Huzejfu r.a., o ajetima: "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio - oni su nevjernici."; "...nasilnici."; "...griješnici." Bi rečeno: Govore li oni o benu-israelćanima? Reče: Da, o vašoj braći, benu-israelćanima – njima da pripada sva gorčina, a vama sva slast; u svemu ćete se povoditi za njihovim stopama!"

12036 – Hasan b. Jahja pripovjeda od Abdurrezzaka, a on od Sevrijja rhm., a on od jednog čovjeka, a on od Ikrime rhm., da su navedeni ajeti objavljeni u povodu jevreja i kršćana – ehlu kitabija.

12037 – Bišr b. Mu'az kaže: Jezid nam je pripovjedao od Se'ida, a on od Katade: "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio, oni su nevjernici."; "...nasilnici."; "... griješnici." – nama je spomenuto da su ovi ajeti objavljeni povodom usmrćenog jevreja, koji je bio jedan od njih."

12038 – Kasim prenosi od Husejna, a on od Hadždžadža, a on od Ibnu Džurejdža, a on od Ikrime: "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio - oni su nevjernici."; "...nasilnici."; "... griješnici." – su svi objavljeni povodom kršćana i jevreja, zbog napuštanja propisa Allahove Knjige!"

12039 – Kasim pripovjeda od Husejna, a on od Ebu Mu'avije, a on od E'ameša koji prenosi od Abdullaha b. Murreta, a on od Berra'a b. 'Aziba da je rekao: Pored Poslanika s.a.w.s., bi proveden jevrej – poparen i izbičevan. Pozva ih i reče: Jel' takva kazna za bludnika kod vas? Rekoše: Da. Pozva jednog od njihovih učenjaka, pa reče: Preklinjem te Allahom - Onim koji je Tevrat Musa'u objavio – je li ovakva kazna za bludnika u vašoj Knjizi? Reče: Ne, a da me nisi zakleo na Allaha ne bih ti ni rekao; kazna za bludnika, u našoj Knjizi, je kamenovanje, ali se blud naveliko proširio međ' našim uglednicima; kada bi uglednik zgriješio – ostavili bi smo ga, a ako bi zgriješila osoba bez ugleda – kaznili bismo ga. Rekli smo: Dođite da se okupimo oko jedne kazne – parenje vrelom vodom, i bičevanje umjesto kamenovanja. Poslanik s.a.w.s., reče: "Gospodaru moj, ja ću prvi oživjeti Tvoju naredbu koju su oni umrtvili!" Naredi da se ona osoba kamenuje, što i bi učinjeno.

Allah dž.š., je tada objavio: "O Poslaniče, neka te ne zabrinjava to što brzo nevjerovanje ispoljavaju oni koji ustima svojim govore: "Vjerujemo!" - a srcem svojim ne vjeruju, i Jevreji koji izmišljotine mnogo slušaju, i koji tuđe riječi rado prihvataju, a tebi nikako ne dolaze; koji smisao riječima s mjesta njihovih izvrću i govore: "Ako vam se ovako presudi, onda pristanite na to, a ako vam se ovako ne presudi, onda nemojte pristati!" A onoga koga Allah želi u njegovoj zabludi da ostavi, ti mu Allahovu naklonost ne možeš nikako osigurati. To su oni čija srca Allah ne želi da očisti; njih na ovom svijetu čeka poniženje, a na onom svijetu patnja golema. & Oni mnogo laži slušaju, i rado ono što je zabranjeno jedu; pa ako ti dođu, ti im presudi ili se okreni od njih; ako se okreneš od njih, oni ti ne mogu nimalo nauditi. A ako im budeš sudio, sudi im pravo jer Allah voli pravedne. & A odkud da oni traže od tebe da im ti sudiš kada imaju Tevrat, u kome su Allahovi propisi? Oni ni poslije presude tvoje ne bi bili zadovoljni jer su nikakvi vjernici. & Mi smo objavili Tevrat, u kome je uputstvo i svjetlo. Po njemu su Jevrejima sudili vjerovjesnici, koji su bili Allahu poslušni i čestiti ljudi, i učeni, od kojih je traženo da čuvaju Allahovu knjigu, i oni su nad njom bdjeli. Zato se, kada budete sudili, ne bojite ljudi, već se bojte Mene, i ne zamjenjujte riječi Moje za nešto što malo vrijedi! A oni koji ne sude prema onom što je Allah objavio, oni su nevjernici." (el-Ma'ida, 41-44.) - tj. jevreji; "...nasilnici." - tj. jevreji; "... griješnici." – tj. svi nevjernici."

12040 – Junus b. Abdul-E'ala kaže: obavijestio nas je Ibnu Vehb koji prenosi da Ibnu Zejd, u komentaru ajeta: "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio, oni su nevjernici." – kaže: "Ko bude vladao/sudio shodno spisima koje svojom rukom piše, i ostavi Allahovu Knjigu, i bude tvrdio da su ti njegovi spisi od Allaha – uznevjerovao je!"

12041 – Hennad pripovjeda od Ebu Mu'avijeh, a on od E'ameša, a on od Abdullaha b. Murreta, a on od Berra'a b. 'Aziba, a on od Poslanika s.a.w.s. – poput prethodne predaje od Kasima, a on od Hasana, osim djela hadisa u kojem Hennad dodaje: "Rekosmo: Dođite da se okupimo oko nečega što će važiti kako za uglednika tako i za neuglednika – pa se složismo na parenju vrelom vodom i bičevanju umjesto kamenovanja" – a ostali dio hadisa je kao kod Kasima.

12042 – Rebi'a pripovjeda od Ibnu Vehba, a on Ebul-Zunnada koji prenosi od njegova oca slijedeće: Bili smo kod Ubejdullaha b. Abdullaha b. 'Utbeh b. Mes'uda – kada neki čovjek spomenu ajet: "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio - oni su nevjernici."; "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio - oni su nasilnici."; "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio - oni su griješnici." – pa 'Ubejdullah reče: „Mnogi ljudi pogrešno shvaćaju i tumače ove ajete; objavljeni su povodom dva jevrejska plemena: Kurejza i Nadir, zbog toga što je jedno pleme vodilo rat protivu drugog plemena, i pobjedilo ga, još prije dolaska Poslanika s.a.w.s., u Medinu, pa se dogovoriše i sklopiše primirje da za svakog ubijenog kojeg je ubilo ugledno pleme dadnu po 50 vesaka, a da za svakog ubijenog kojeg je ubilo neugledno pleme dadnu po 100 vesaka. Oni pristadoše na to iz straha od njih. Poslanik s.a.w.s., je došao, a oni su i dalje bili na tom dogovoru. Oba plemena postadoše ponižena dolaskom Poslanika s.a.w.s., ali ih Poslanik s.a.w.s., još nije pokorio. Dok bijahu u tom halu, neugledno pleme ubi jednog iz uglednog plemena. Ugledno pleme zatraži 100 vesaka za njega. Neugledno pleme reče: Da li je ovo ikada postojalo između dva plemena čija je vjera jedna, i čija je zemlja jedna; da krvarina jednih bude duplo veća od krvarine drugih? Mi smo na takav dogovor bili pristali iz straha od vas, stoga uzmite Muhammeda neka nam presudi. Složiše se na tome da im Poslanik s.a.w.s., presudi u sporu. Kasnije se ugledno pleme malo presabra, pa se uplaši da im Poslanik s.a.w.s., neće dati duplu krvarinu koju su ranije uzimali od neuglednog plemena, pa poslaše Poslaniku s.a.w.s., jednog od njihove braće – munafika, pa im rekoše: Obavjestite nas o stavu Muhammeda; ako nam bude dao ono što mi želimo – uzećemo ga za sudiju, a ako nam ne bude dao ono što mi želimo – nećemo ga prihvatiti za sudiju. Munafik ode do Poslanika s.a.w.s., ali Allah dž.š., obavijesti Svoga Poslanika s.a.w.s., o munafiku i o svemu ostalom.

Ubejdullah reče: Allah dž.š., je u povodu njih objavio: "O Poslaniče, neka te ne zabrinjava to što brzo nevjerovanje ispoljavaju oni koji ustima svojim govore: "Vjerujemo!" - a srcem svojim ne vjeruju, i Jevreji koji izmišljotine mnogo slušaju i koji tuđe riječi rado prihvataju, a tebi ne dolaze; koji smisao riječima s mjesta njihovih izvrću, i govore: "Ako vam se ovako presudi, onda pristanite na to, a ako vam se ne presudi, onda nemojte pristati!" A onoga koga Allah želi u njegovoj zabludi da ostavi, ti mu Allahovu naklonost ne možeš nikako osigurati. To su oni čija srca Allah ne želi da očisti; njih na ovom svijetu čeka poniženje, a na onom svijetu patnja golema. & Oni mnogo laži slušaju i rado ono što je zabranjeno jedu; pa ako ti dođu, ti im presudi ili se okreni od njih; ako se okreneš od njih, oni ti ne mogu nimalo nauditi. A ako im budeš sudio, sudi im pravo jer Allah voli pravedne. & A odkud da oni traže od tebe da im sudiš kad imaju Tevrat, u kome su Allahovi propisi? Oni ni poslije presude tvoje ne bi bili zadovoljni jer nisu nikakvi vjernici. & Mi smo objavili Tevrat, u kome je uputstvo i svjetlo. Po njemu su Jevrejima sudili vjerovjesnici, koji su bili Allahu poslušni i čestiti ljudi, i učeni, od kojih je traženo da čuvaju Allahovu knjigu, i oni su nad njom bdjeli. Zato se, kada budete sudili, ne bojte ljudi, već se bojte Mene, i ne zamjenjujte riječi Moje za nešto što malo vrijedi! A oni koji ne sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici. & Mi smo im u njemu propisali: glava za glavu, i oko za oko, i nos za nos, i uho za uho, i zub za zub, a da rane treba uzvratiti. A onome ko od odmazde odustane, biće mu to od grijeha iskupljenje. Oni koji ne sude prema onom što je Allah objavio pravi su nasilnici. & Poslije njih smo Isaa, sina Merjemina, poslali, koji je priznavao Tevrat prije njega objavljen, a njemu smo dali Indžil, u kome je bilo uputstvo i svjetlo, i da potvrdi Tevrat, prije njega objavljen, u kome je takođe bilo uputstvo i pouka onima koji su se Allaha bojali & i sljedbenicima Indžila smo bili naredili da sude prema onome što je Allah objavio u njemu. Oni koji nisu sudili prema onome što je Allah objavio – pravi su griješnici. (el-Ma'ida, 41-47.)

Ubejdullah prouči sve ove ajete, i protumači ih onako zbog čega su i objavljeni, sve dok ne završi. Nakon toga reče: „Ovi ajeti aludiraju na jevreje, i u povodu njih je objavljen navedeni opis."

2. Pod „nevjernici“ se misli na muslimane,
a pod „nasilnici“ se misli na jevreje,
a pod „griješnici“ se misli na kršćane!


12043 - Ibnu Veki'a pripovjeda od Ubejja, a on od Zekerijje, a on od 'Amira, koji kaže: "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio - oni su nevjernici." – govori o muslimanima, dok: "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio - oni su nasilnici." – govori o jevrejima, a: "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio - oni su griješnici." – govori o kršćanima.“

12044 - Ibnu Veki'a pripovjeda od Ibnu Jemmana, a on od Sufjana, a on od Ibnu Ebi Sefera, a on od Ša'abija koji kaže: "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio - oni su nevjernici." – govori o muslimanima, dok: "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio - oni su nasilnici." – govori o jevrejima, a: "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio - oni su griješnici." – govori o kršćanima.“

12045 - Ibnu Veki'a pripovjeda od Ebu Sa'iba i Vasila b. Abdil-E'ala, a oni od Ibnu Fudajla, a on od Ibnu Šubrume, a on od Ša'abija, koji kaže: Jedan ajet govori o nama, a dva za kitabijje: "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio - oni su nevjernici." – govori o nama, a o njima: "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio - oni su nasilnici." – "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio - oni su griješnici." tj. ehlu-kitabije.

12046 - Ibnu Veki'a pripovjeda od Ubejja, a on od Sufjana, a on od Džabira, a on od 'Amira isti hadis kao što je hadis Zekerijjin.

12047 – Muhammed b. El-Musenna kaže: Abdussamed b. Abdul-Varis prenosi od Šu'ube, a on od Ibnu Ebi Sefera, a on od Ša'abija koji kaže: "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio - oni su nevjernici." – se odnosi na muslimane, a: "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio - oni su griješnici." – se odnosi na kršćane.

12048 – Ja'akub b. Ibrahim prenosi od Hešima, a on od Zekerijjaha b. Ebi Za'ideh, a on od Ša'abija, koji o ova tri ajeta iz sure el-Ma'ida kaže: "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio - oni su nevjernici." - govori o nama muslimanima; "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio - oni su nasilnici." – govori o jevrejima; "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio - oni su griješnici." – se odnosi na kršćane.

12049 - Muhammed b. Beššar prenosi od Abdurrahmana b. Mehdijje, a on od Sufjana, a on od Zekerijje b. Ebi Za'ideh, a on od Ša'abija: "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio - oni su nevjernici." – prvi ajet govori o muslimanima, drugi o jevrejima, a treći o kršćanima.

12050 – Hasan b. Jahja prenosi od Abdurrezzaka, a on od Sevrija, a on od Zekerijjaha, a on od Ša'abija istu predaju poput prethodne.

12051 – Hennad pripovjeda od Ja'ale, a on od Zekerijje, a on od 'Amira istu predaju poput prethodne.

3. Spomenuti ajeti se odnose na:

„kufr dune kufr“/nevjerstvo niže nevjerstva,
„zulum dune zulum“/nasilje niže nasilja, i
„fisk dune fisk“/grijeh niže grijeha.


12052 - Muhammed b. Bešar pripovjeda od Abdurrahmana, a on od Sufjana, a on od Ibnu Džurejdža, a on od 'Ata'a rhm., se da je rekao: "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio - oni su nevjernici."; "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onom što je Allah objavio - oni su nasilnici."; "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onom što je Allah objavio – oni su griješnici." (el-Ma'ida: 44,45,47) - tj. kufr dune kufr/nevjerstvo niže nevjerstva, fiskun dune fisk/grijeh niže grijeha, i zulum dune zulm/nasilje niže nasilja.

12053 – Muhammed b. Bešar pripovjeda od Abdurrahmana, a on od Hammada b. Selemeh, a on od Ejjuba, a on od 'Ata'a – istu ovu predaju.

12054 – Musenna prenosi od Hadždžadža, a on od Hammada, a on od Ejjuba b. Ebi Temime, a on od 'Ata b. Ebi Rebbaha – istu ovu predaju.

12055 – Hennad b. El-Sirri kaže: prenosi nam Veki' od Sufjana, a on od Ibnu Džurejdža, a on od 'Ata'a – istu ovu predaju.

12056 – Ibnu Veki' pripovjeda od Ubejja, a on od Sufjana, a on od Ibnu Džurejdža, a on od 'Ata'a – istu ovu predaju.

12057 – Hennad pripovjeda od Veki'a i Ibni Veki'a, a on od Ubejja, a on od Sufjana, a on od Se'id el-Mekkija, a on od Tavusa rhm., da je u komentaru ajeta: "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio - oni su nevjernici" – rekao: „Nije u pitanju nevjerstvo koje će čovjeka izvesti iz mileta (islama).“

12058 – Hennad pripovjeda od Veki'a, i Ibnu Veki'a, a on od Ubejja, a on od Sufjana, a on od Mu'ammera b. Rašida, a on od Ibnu Tavusa, a on od Tavusa, a on od Ibnu Abbasa r.a., da je u komentaru ajeta: "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio - oni su nevjernici" – rekao: „U pitanju je nevjerstvo, ali to nevjerstvo tipa nevjerstva u Allaha, Njegove meleke, Njegove knjige i Njegove poslanike!“

12059 – Hassan prenosi od Ebu Usame, a on od Sufjana, a on od Mu'ammera, a on od Ibnu Tavusa, a on od Tavusa, rhm., da je neki čovjek došao Ibnu Abbasu r.a., i po pitanju ajeta: "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio - oni su nevjernici" – rekao: „Ko ovo učini postao je nevjernikom!“

Ibnu Abbas r.a., reče: „Ako to učini pri sebi ima nevjerstva, ali nije statusa onoga ko je nevjernik u Allaha, Sudnji Dan, ili... ili...!“

12060 – Hassan b. Jahja prenosi od Abdurrezzaka , a on od Mu'ammera, a on dd Ibnu Tavusa, a on od Tavusa, rhm., da je Ibnu Abbas r.a., bio upitan o ajetu: "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio - oni su nevjernici" – pa je rekao: „Pri takvom ima nevjerstva.“

Ibnu Tavus rhm., je dodao: „Ta osoba nije nevjernik poput osobe koja nevjeruje u Allaha, Njegove meleke, Njegove knjige i Njegove poslanike!“

12061 - Hassan b. Jahja prenosi od Abdurrezzaka, a on od Sevrija rhm., koji prenosi od jednog čovjeka da je Tavus rhm., u komentaru ajeta: "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio - oni su nevjernici" – rekao: „U pitanju je nevjerstvo koje ne izvodi iz milleta/islama!“

'Ata kaže: Kufr dune kufr, zulm dune zulm, fisk dune fisk.

4. Ovi ajeti su objavljeni u povodu kitabijja, ali se odnose na sve ljude - muslimane i nevjernike.

12062 – Hassan b. Jahja prenosi od Abdurrezzaka, a on od Sevrija, a on od Mensura, a on od Ibrahima koji kaže: „Ovi ajeti su objavljeni u povodu Benu-israelćana, ali je Allah dž.š., zadovoljan ovim ajetima i po ummet!“

12063 – Ibnu Veki' prenosi od Ubejja, a on od Sufjana, a on od Mensura, a on od Ibrahima: "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio - oni su nevjernici" – je objavljen u pogledu jevreja, ali je zadovoljan njima po pitanju vas.“

12064 – Ibnu Beššar prenosi od Abdurrahmana, a on od Sufjana, a on od Mensura, a on od Ibrahima, da je ajet: "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio - oni su nevjernici" – objavljen u pogledu jevreja, ali je kasnije postao njima zadovoljan za ove.

12065 – Musenna prenosi od 'Amra b. 'Avna, a on od Hešima, a on od 'Avfa, a on od Hassana, po pitanju ajeta: "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio - oni su nevjernici" – da je objavljen po pitanju jevreja, a da je nama obaveza!

12066 – Ja'akub b. Ibrahim prenosi od Hešima a on od Abdul-Melika b. Ebi Sulejmana, a on od Seleme b. Kuhejla, a on od 'Alkame i Mesruka da su upitali Abdullaha b. Mes'uda o mitu, pa je rekao: To je suht/nepravedno uzet imetak. Rekoše: A u hukmu/sudu-vladi? To je kufr/nevjerstvo, nakon čega prouči ajet: "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio - oni su nevjernici".

12067 – Muhammed b. Husejn prenosi od Ahmeda b. Mufeddala, a on od Esbata, a on od Suddija koji kaže: "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio" tj. ko ne vlada/sudi prema onome što sam objavio, i namjerno ga ostavi, nanoseći drugom nasilje, a zna – ta osoba je nevjernik.

5. Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio tj. poričući i negirajući ga, dok će se pojam nasilje/zulum, i grijeh/fisk, spomenuti u ajetima, odnositi na one koji su ubjeđenja da treba vladati/suditi prema onome što je Allah objavio.

12068 – Musenna prenosi od Abdullaha b. Saliha, a on od Mu'avije b. Saliha, a on od Alije b. Ebi Talhe, a on od Ibnu Abbasa r.a., da je rekao: "Oni koji ne vladaju/ne sude prema onome što je Allah objavio - oni su nevjernici" tj. ko porekne i zaniječe ono što je Allah objavio – uznevjerovao je, dok onaj koji nezaniječe i potvrdi ga, a ne vlada u skladu s njime je – zalim/silnik, fasik/griješnik.

Na kraju:

Ebu Dža'afer el-Taberi rhm., kaže: Najtačniji stav od navedenih, po meni, je stav onih koji tvrde da se navedeni ajeti odnose na nevjernike od ehlu-kitaba, jer ajeti prije spomenutih ajeta uz ajete nakon njih – svi govore o ehlu-kitabijama, i oni se imaju za cilj u njima. Navedeni ajeti su u sklopu govora o njima, tako da je preče da su ajeti obavjest o kršćanima/jevrejima.

Ako neko kaže: Allah dž.š., je jezičkim sklopom obuhvatio sve one koji ne vladaju/ne sude po onome što je objavio – pa na osnovu čega tvrdiš da se ti ajeti odnose na određenu skupinu mimo ostalih?

Biće rečeno: Allah je obuhvatio jezičkim sklopom ljude koji su negirali/nijekali propis koji je On objavio u Svojoj knjizi, pa nas je obavijestio da su oni ostavljajući Njegov propis – na način na koji su ga ostavili – nevjernici. Isto će važiti i za sve ostale koji vladaju/sude – ali ne u skladu sa onim što je Allah dž.š., objavio – niječući i poričući ga; takva osoba je nevjernik u Allaha, kao što je rekao Ibnu Abbas r.a. – jer je negiranje/nijekanje Allahovog hukma/propisa od strane nekog čovjeka nakon što je saznao da je on/propis objavljen u Allahovoj knjizi, isto kao kada čovjek zanegira/zaniječe poslanstvo poslanika nakon saznanja da je u pitanju Allahov poslanik.


Pogledaj: Tefsirul-Taberi, 4/592-597.