Wednesday, May 5, 2010

'Akidetsko pravilo: „Ko nevjernika ne smatra nevjernikom – sam je nevjernik!“
'Akidetsko pravilo: „Ko nevjernika ne smatra nevjernikom – sam je nevjernik!“


Nasir b. Hamed el-Fehd
El-hamdu lillah, ves-salatu ves-selamu 'ala resulillah...
'Akidetsko pravilo: „Ko nevjernika ne smatra nevjernikom – sam je nevjernik“, je opšte-poznato pravilo, i ono je treće od djela koje čovjeka izvodi iz vjere, a koje navodi šejh Muhammed b. 'Abdul-Vehhab rhm., u svom poznatom djelu „Nevakidul-Islam“, gdje kaže:

3: „Ko mušrike/idolopoklonike ne smatra nevjernicima ili sumnja u njihovo nevjerstvo ili ispravnim smatra njihov pravac – sam je počinio djelo nevjerstva!“

Ali, ovo pravilo se ne uzima zdravo za gotovo; ovo pravilo ima svoje detalje i pod-pravila koja - ako se smetnu s uma - može se upasti u veliki batil/grešku tj. može se desiti greška tipa da se muslimani proglase nevjernicima ili da se originalni nevjernici ne smatraju nevjernicima, pa kažemo da ovo pravilo nije striktno vezano za činjenje nekog od djela nevjerstva od strane nekog čovjeka već je vezano za samo neprihvatanje objave ili poricanje iste od strane neke osobe, pa ko ostavi nevjernika bez tekfira - to će se smatrati poricanjem tekstova objave koja nas obaviještava o nevjerstvu date osobe, s naznakom da tekst - koji govori o nečijem nevjerstvu - mora biti ispravan i muttefekun 'alejh tj. da je sva islamska ulema u vezi njega složna.

Osoba koja izostavi tekfir nevjernika mora biti jedna od onih koja je odbacila takve tekstove objave da bi spadala u značenje ovog pravila.

Nevjernici, kao i djela nevjerstva - ima ih mnogo, i nisu svi istog stepena, i među njima se pravi sljedeća razlika:

a.) El-Kafir el-asli/originalni nevjernik: poput jevreja ili kršćanina ili medžusije i ostalih. Ovakvog ko ne smatra nevjernikom ili sumnja u njegovo nevjerstvo ili smatra njihov pravac ispravnim – ta osoba je nevjernik uz konsenzus sve islamske uleme, što nam potvrđuje bezbroj 'alima i učenjaka u svojim djelima. Na takvo postupanje će se gledati kao na odbijanje tekstova objave koji nam eksplicite govore o ništavnosti vjerovanja koja nisu u skladu s islamskim vjerovanjem, kao i o nevjerstvu svakog onog ko nije prihvatio islam za vjeru!

b.) Murted – otpadnik od islama: koji se djele na dvije skupine:

1. Onaj koji javno obznani svoje nevjerstvo time što je prešao sa islama na nešto drugo – židovstvo ili kršćanstvo ili ateizam. Ovkvaa osoba ima status prijespomenutih - originalnih – nevjernika.

2. Onaj koji počini neko od djela nevjerstva ali, i pored toga tvrdi da je musliman, i da nije nevjernik zbog tog prijestupa.

Ovakvi se djele na dvoje:

1.) Onaj koji počini djelo koje izvodi iz islama, koje je očito i veoma jasno i oko kojeg se islamska ulema nikako ne razilazi i u vezi čega postoji njihov konsenzus poput psovanja Allaha dž.š..

Osoba koja to čini je uznevjerovala - uz opštu saglasnost sve islamske uleme, a onaj ko se uzdržava od tekfira ovakve osobe jedan je od dvoje:

a.) Onaj koji smatra da je psovanje Allaha dž.š., nevjerstvo, i da je dotično djelo - djelo nevjerstva, ali se ustručava od izricanja konkretnog suda nad dotičnom osobom zbog kratkoće svog znanja ili zbog izvjesne sumnje koja mu se pojavila itd.. Ova osoba griješi i nije u pravu – ali ne postaje nevjernikom zbog takvog postupanja jer nije odbacila nikakvu vijest objave niti ju je porekao. Ova osoba potvrđuje ono što stoji u objavi i prihvata konsenzus islamske uleme po pitanju toga da je psovanje Allaha dž.š., nevjerstvo!

b.) Onaj koji u osnovi ne smatra da je psovanje Allaha dž.š., djelo nevjerstva. Ovakva osoba je nevjernik ako ostane pri tom stavu nakon bejana/pojašnjenja ovog propisa, jer će se to smatrati odbijanjem tekstova objave kao i neprihvatanjem idžma'a/konsenzusa islamske uleme. Isti je slučaj i sa onim koji obožava kabur a pripisuje se islamu. Ko ne bude smatrao da je takvo djelo – djelo nevjerstva, sam je uznevjerovao, jer je odbacio tekstove objave i idžma' islamske uleme, ali, ko bude smatrao da je to djelo – djelo nevjerstva, ali se ustručava po pitanju izricanja konkretnog suda tekfira nad dotičnom osobom zbog izvjesne sumnje koju posjeduje – takav nije nevjernik!

2.) Onaj koji počini djelo oko kojeg se islamska ulema razilazi da li izvodi iz islama ili ne, i u vezi čega ne postoji njihov konsenzus poput neobavljanja namaza.

Tekfir ovakve osobe je pitanje oko kojeg islamska ulema nije složna, pa zato osoba koja zastupa drugi ili drugačiji stav po ovom pitanju – nije nevjernik, niti će se smatrati novotarom a niti će se proglasiti fasikom – i ako možda bude griješio po ovom pitanju!

Ovo je ono što bih vam ukratko mogao reći u vezi ovog pravila.

Ve sallallahu 'ala Muhammed.

Napisao: Nasir b. Hamed el-Fehd, 10–5–1423.h.g.

Preveo: Sead ef. Jasavić, prof.fikha